About Web Master

This author has not yet filled in any details.
So far Web Master has created 120 blog entries.

Principal’s Welcome Message (Creole) – CAS 2019-2020

Entèlijans plis karaktè – se objektif vrè edikasyon. Doktè Martin Luther King, Jr.

Lékòl Elemantè Chancellor Avni a se yon kominote divès entelektyèl K-5 ki chèche ekselans nan akademik e kap develope karaktè ak kreyativite. Misyon nou se bay yon anviwònman aprantisaj ki rich ak eksperyans mantal, sosyal, ak emosyonèl pou tout timoun e nou prepare chak elèv pou yo kapab yon fòs pou 21yèm syèk la. Anplwaye pwofesyonèl nou yo fè efò pou pèmèt elèv yo aprann pou tout vi yo pou ililize konesans yo, kapasite yo, ak talan inik yo pou yo bay yon kontibisyon pozitif nan kominote a e nan tout mond la. Nou devwe a satisfè bezwen endividyèl chak élèv yo nan divès estrateji ansèyman, baze enstriksyon sou done, ak aktivite edikatif natif natal.

Nou kòmanse chak jou ak konvokasyon maten, yon selebrasyon estriktire pou montre fyète lekòl la e pou afime grandè nou. Egzanp aktivite nou fè se resitasyon pwomès lekòl la ak responsablite lekòl la, chante chan patriyotik ak motivasyonèl, ak prezantasyon anons chak jou. Nou pran tan pou chante pou élèv yo ak anplwaye yo nan anivèsè nesans yo, nou selebre prezans, akonplisman akademik ak pèsonèl. Konvokasyon chak maten sa bay kominote a fòs pou yo ka akonpli e itilize tout potansyèl akademik ak sosyal yo pandan tout jounen an.

Lékòl Elemantè Chancellor Avni se egzanp angajman Distri a pou ekselans akademik. Pwogram etid konplè nou an aliyen ak Nòm Debaz Komen Leta yo, Nòm ofisyèl aprantisaj elèv New Jersey yo epi edikatè ki byen fòme nou yo baze pratik yo daprè evidans aktyèl. Nou mete estanda akademik Nou byen wo pandan an menm tan nap devlope kiryozite entelektyèl ak panse endepandans. Pwogram K-5 lang Anglè suiv yon fondasyon ekriti ekilibre ki gen eleman nesesè pou elèv yo metrize kominikasyon ekri ak oral ak yon pasyon pou alfabetizasyon. Pwogram K-5 Matematik la bay yon fondasyon solid nan ladrès debaz li sipòte tou panse kritik pou rezoud pwoblèm. Akoz angajman nou pou bay bon kalite edikasyon élèv yo gen gwo prim nan konpetisyon nan tout distri a.

Nou kwè ke teknoloji maksimize pwodiktivite e li esansyèl pou prepare élèv yo pou yo ka bon sitwayen nan 21yèm syèk la. Nou entegre teknoloji aktyèl ak sa yo kap devlope nan tout matyè debaz yo. Sal klas nou yo ekipe ak SmartBoards entèaktif oswa Klè Touch tablo yo ak Bureau. Pwofesè yo ak elèv yo gen yo gen aksè a plizyè aparèy teknolojik tankou Chromebooks, iPads, ak iPods pou maksimize enstriksyon, ogmante angajman ak ankouraje kolaborasyon.

Atizay ak edikasyon fizik se eleman esansyèl nan yon edikasyon konplè e tout élèv yo angaje nan Atizay vizyèl, Mizik vokal, Mizik enstrimantal ak Edikasyon Fizik. Atravè eksplorasyon nan diferan medya, élèv yo aprann teknik, style, ak istwa e sa pèmèt yon gen yon pi gwo apresyasyon pou atizay vizyèl. Pwogram Atizay nou an te pwodwi ganyan nan plizyè konpetisyon distri a te patwone. Élèv yo aprann eleman yo nan mizik yon pwogram ki rich anpil e ki varye nou yo ak varye epi yo gen opòtinite pou jwe sou sèn pandan anpil pèfòmans nou yo. Pwogram Edikasyon Fizik nou an enkli konsèp nan kò ki an sante / lespri an sante li ensiste enpòtans ki genyen nan nitrisyon ak manje e aktivite fizik. Tout élèv ki nan klas 4 ak 5 resevwa enstriksyon nan lang mondyal pou pi byen prepare yo pou yo viv nan yon sosyete mondyal.

Chancellor bay yon anviwònman kote chak elèv respekte epi yo bay opòtinite pou yo devlope karaktè, atitid ak valè solid. Nou anseye karaktè edikasyon avek 6 Poto Karaktè Edikasyon: fidèlit, respè,

responsablite, ekite, pran swen, sitwayènte ak dis karakteristik Lekòl Piblik Irvington: respè, responsablite, senpati, konpasyon, atitid, motivasyon, responsablite, pèsistans, fidèlite, entegrite. Nou ankouraje élèv yo vin sitwayen pwodiktif pou yo reflechi avan yo pran desizyon, pou rezoud pwoblèm an kolaborasyon ak lapè, e demontre yon konpòtman pozitif. Lékòl Chancellor Avni an se yon kominote kote tout manm yo trete ak respè e senpati. Yo ankouraje elèv yo pou yo aji ak responsablite epi yo tout dwe bay kontribisyon endividyèl kòm yon manm enpòtan nan kominote lekòl la. Pwogram sipò pozitif pou konpòtman nou yo nan lekòl la (PBSIS) konplete pwogram edikasyon karaktè nou an. Elèv yo jwenn rekonpans ak koupon Bulldog si yo demontre bon karaktè, mete inifòm lekòl nou yo ak kenbe liv ajanda yo. Koupon sa yo pèmèt etidyan yo patisipe nan Luncheons VIP, Bazar Jou ferye ak Jou Carnival (Jou Fun).

Chancellor pran angajman pou elimine baryè siksè akademik yo. Règleman ak pratik nou yo asire ke chak elèv gen opòtinite edikasyonèl pou satisfè nòm ofisyèl nou yo pou siksè, patisipasyon, ak kwasans. Pwogram ESL / bileng bay ansèyman konplè ki pèmèt Elèv yo apran Lang Anglè (ELL) nan tout mayè yo. Pwogram Edikasyon Espesyal nou an fèt pou satisfè bezwen espesifik elèv ki gen andikap nan yon enviwònman pi piti. Ekip edikasyon espesyal yo se pwofesè ki sètifye epi yo resevwa fòmasyon espesyal pou bay yon pakèt sèvis pou satisfè bezwen endividyèl elèv yo. Sèvis sa yo gen ladan entèvansyon akademik, terapi lapawòl, ak terapi okipasyonèl ak fizik. Ekip Entèvansyon ak Referans Sèvis (I&RS) lekòl la bay sipò ak sèvis pou élèv edikasyon jeneral ke yo sispèk ki gen difikilte akademik, sosyal oswa konpòtman. Elèv ki kontinye gen difikilte yo ka refere yo bay Ekip etid Timoun (CST) pou plis asistans ak evalyasyon. Kominikasyon ak kolaborasyon regilye ant pwofesè, anplwaye, paran ak administratè yo asire reyisit akademik ak siksè pèsonèl pou tout élèv yo.

Chancellor bay plizyè aktivite ki pa akademik pou anrichi eksperyans aprantisaj akademik nou yo. Kounye a, nou ofri klib sa yo ak aktivite: Sosyete Nasyonal Honè Primè, Patwouy Sekirite Sosyal, Koral, Konsil pou élèv , Majorèt, baskètbòl, foutbòl, louvto eskout ak Scouts tifi. Koral aklame nou an souvan envite toupatou nan kominote a. Dènyèman yo te sipriz e yo te fè odyans la sezi nan Adrès Eta vil Irvington la. Nou kiltive ladrès lidèchip gras a konsil elèv yo. Élèv ki nan klas 3-5 yo patisipe nan pwosesis demokratik la lè yo vote pou reprezantan Konsil élèv yo avèk machin vòt aktyèl ke Nou te prete nan men Konsèy Eleksyon Essex la.

Nou selebre akonplisman pèsonèl ak akademik chak trimès pandan seremoni nou yo nan fen trimès la. Pwogram ki pi inik ak eksitan nou an rele “Foto mwen Denmen”. Li se yon entegrasyon nan edikasyon karaktè, konsyantizasyon karyè ak objektif. Élèv yo angaje nan rechèch karyè, konpoze redaksyon ki apwopriye a pwofesyon yo chwazi a, epi yo vini nan lekòl jou Halloween lan abiye an vètman karyè sa.

Chancellor se yon lekòl kominotè ki bay resous ak sèvis pou paran yo ak opòtinite pou yo pataje responsablite pou siksè pitit yo. Pou ranfòse patenarya avèk paran yo, nou fè Mach nan Kominote a, Reyinyon pou Paran ak sesyon Chat & Chew (Manjé e Palé). Mach nan kominote a enplike direktè a ak anplwaye ki mache de kay an kay pou rankontre ak fanmi yo, konstwi relasyon, yon Cason pou lekòl nou an ka pi vizib nan kominote a. Chat & Chew sesyon yo louvri-fowòm pou paran yo a direktè lékòl la diskite sou ki nenpòt sijè ak divès kalite enkyetid.

Lekòl Chancellor Avni an se yon lekòl ki konsantre sou ekselans ak kalite nan edikasyon. Pèsonèl egzanplè nou yo dedye pou prepare élèv pou patisipasyon aktif, siyifikatif nan 21yèm syèk la. Ansanm ak paran yo ak manm kominote a, nou nan chancellor pral asire ke élèv nou yo pare pou yon karyè nan kolèj.

Doktè Winston D. Jackson
Direktè
Lékòl Elemantè Chancellor Avni

2019-09-11T11:33:17-04:00Categories: School CAS, School CAS Blog Post|

Whitsons Welcome Back to School Parent Newsletter 2019-2020

New! – Principal’s Message

Welcome to University Elementary School! 

We are excited to lead our scholars under the guidance of dynamic instructors and support staff, talented scholars and supportive parents. At University Elementary School, our educational community strives to provide our scholars with an environment that is academically rich, implements character building opportunities, and engages scholars in courses that are aligned with New Jersey Student Learning Standards in a differentiated environment. Our goal is to instill in scholars the University Elementary School’s HAWKS expectations to be Helpers, Achievers, Worthy, Kind and Scholars. University Elementary School is housed on the first three levels in the Irvington School District’s Board of Education facility and is one of eight elementary schools located in Irvington Township. University Elementary School is comprised of approximately 450 prekindergarten through 5th grade scholars who receive instruction from a team of highly qualified instructors who teach scholars using research based strategies that will prepare scholars for a college and career in a 21st century global environment. 

At University Elementary School, our first step to preparing our scholars for college and careers is to provide them with instruction that will ensure that they meet English Language Arts and mathematics requirements that will lead to graduation from high school. University Elementary School’s English Language Arts and mathematics programs effectively support these outcomes. The English Language Arts (ELA) curriculum at University Elementary School is aligned with NJ Student Learning Standards and focuses on the areas of reading, writing, speaking and listening, and grammar. Our ELA program integrates social studies, science, and technology subjects. Additionally, our staff instructs our scholars by utilizing a wide range of informational and narrative genres in a Readers’ and Writers’ Workshop environment. Our scholars learn in a differentiated and balanced literacy environment that addresses their individual learning needs. It is imperative that all scholars are able to read and write on level. To further assist our 3rd to 5th grade scholars, we offer an after school Skills Enhancement Program to assist struggling scholars and an Academic Enrichment Program to supplement ELA instruction. English Language Learner scholars are supported by our English as a Second Language (ESL) program, which adheres to the guidelines and standards of the New Jersey Student Learning Standards. The lessons are based on English Language Development (ELD) Standards that are correlated to NJ Student Learning Standards. We also offer iReady, an adaptive diagnostic for reading that pinpoints scholars’ needs down to the sub-skill level and provides ongoing progress monitoring to show whether scholars are on track to achieve end-of-year targets. To further assist our English Language Learner scholars, our highly qualified instructors are well versed in SIOP, Sheltered Instruction Observation Protocol. Instructors teach lessons that support our English Language Learners to become proficient in speaking, reading and writing in English using SIOP strategies. 

University Elementary School continues to move forward in providing an educational experience in mathematics, science and technology that grooms our scholars for successful roles in society. In the area of Science, our program is aligned with the Next Generation Science Standards (NGSS). The standards focus on moving scholars toward a deeper and richer understanding of scientific concepts and their application. The NGSS are aligned to offer a comprehensive and developmentally-appropriate approach to learning science. Our Mathematics program is taught in a differentiated environment and addresses instruction and learning using concrete, pictorial, and abstract approaches which cater to the various learning styles of our scholars. Scholars use manipulatives, technology and problem solving techniques that prepare them for 21st-century requirements and state assessments. Additionally, we implement the iReady Mathematics Program, an adaptive online assessment that consistently tracks scholars’ growth to identify gaps and provide customized remediation. Technology is integrated throughout the curriculum and can be found embedded in our library media arts program, math, English Language Arts, science, and social studies curriculums. Every class has an interactive whiteboard and each grade level class has access to laptops to support instruction and learning. University Elementary School also has a dedicated computer lab that houses desktop computers for focused technology practice and instruction. 

Teachers and scholars prepare throughout the year to ensure successful outcomes on all assessments. In addition to regularly scheduled academic skills assessments that communicate scholars’ progress, scholars are also administered the annual New Jersey Student Learning Standards Assessment, NJSLA, that tests the skills of 3rd, 4th, and 5th-grade scholars as it relates to English Language Arts and mathematics and the New Jersey Student Learning Assessment for Science, NJSLA-S, which tests our 5th grade scholars’ science skills. 

Committed to educating the whole child, University Elementary School offers extra-curricular activities that serve to enhance interpersonal and decision-making skills, personal growth, and leadership through its clubs and organizations. In these endeavors, HAWKS are given opportunities to become active and productive members of the world community.  University Elementary School is home to one of four Intellectually Gifted programs in the Irvington School District and serves scholars in grades 1 through 5. Our Intellectually Gifted Program is housed in our IG Resource room and lead by a highly-qualified teacher. The IG program serves scholars whose cognitive abilities require special education to meet their unique needs. Our Boy Scouts and Girl Scouts programs are led by teachers and volunteer parents. Our scouts are trained to adhere to scouts’ law and pledges which are aligned with the values of HAWKS expectations. Our scouts are actively involved in community service projects that include providing food and clothing to those in need. The National Elementary Honor Society is comprised of 4th and 5th-grade scholars who have an A average in all major subjects and A’s or B’s in all other subjects and adhere to the scholarship, leadership, service, and character. University Elementary School also has rising 3rd-grade scholars who shadow inducted Honor Society members. Student Council Members are the voice for all HAWKS. Members meet to review the concerns of their peers, raise monies to support Student Council Members’ programs, and discuss ideas presented to the principal. 

Our scholars contribute to the culture and climate of University Elementary School by serving on sports teams, such as our HAWKS basketball and soccer teams. HAWKS cheerleaders teach their peers school songs, school cheers, and encourage scholars to get excited about taking exams, such as NJSLS, during school rallies and sports events. Safety Patrol members support scholars and teachers in University Elementary School’s efforts to ensure that school community members are safe and secure. A safe and healthy learning environment is necessary for scholars to learn and achieve academic success and many programs are established to serve them. University Elementary School’s guidance counselor, health and social services coordinator, and nurse are on staff to assist with the emotional, social, and physical well-being of our scholars. This includes our Harassment, Intimidation or Bullying (HIB) Specialist who serves scholars in need of support. Our School Safety Team meets monthly to review HIB data to develop, foster, and maintain a positive school climate by focusing on the ongoing, systemic processes and practices in the school and to address school climate issues. The Positive Behavior Support, PBS, program lends itself to the promotion of a safe learning environment. Our PBS team acknowledges scholars who adhere to HAWKS expectations by rewarding them with HAWKS tickets, Class Dojo points, school store items, school parties, school trips, and more. Our expectations of scholars to Be HAWKS are not only University Elementary School’s expectations, they are also our mantra and play a major role in our scholars’ daily school experience. This year, our scholars will learn the Power of Yet through the implementation of Mindset strategies using our mentor text, The Bubble Gum Brain. 

The stakeholders of our school’s educational community have a shared vision of high expectations for all scholars and our parents play an integral role in our success. Our parents are members of the Parent and Teacher Association (PTA), School Leadership Council (SLC), Scouts programs and more. Also, parents serve as classroom parents, volunteer, assist with fundraising initiatives and attend our many public programs. These partnerships are essential to our scholars’ academic success. 

University Elementary School will continue to strive to meet the needs of our scholars, parents, and the school community by creating an environment that cultivates and challenges every scholar to be contributing members of their school community. University Elementary School is proud to contribute to the growth of scholars who will serve, support, protect, invent, heal, teach and lead our expanding global community. 

 

Educationally yours,
Sandra Y. Boone-Gibbs
Principal

 

University Elementary basketball championship picture

2019-09-09T10:18:19-04:00Categories: School UES, School UES Blog Posts|

Principal’s Welcome Message – APA 2019-2020

Welcome to Augusta Preschool Academy. We are delighted to welcome you to the 2019–2020 school year! We believe in the school community working together to ensure the academic and social success of all students. The entire school community’s goal is to support our young learners in becoming socially, emotionally, physically, and academically successful.

We offer a full preschool program, dedicated to 3 and 4 year-old children. The school provides a rich, comprehensive, and nurturing environment for our students to learn, grow, and succeed. Here at Augusta, we are proud of our dedicated teachers and support staff. Our teaching staff is certified in early childhood education or early childhood special education. We are an inclusive school, offering services that accommodate the individual needs of all learners. Within our program we offer general education, bilingual education focusing on Spanish and French-Creole, inclusion education, and special education with a major concentration in Autism.
Augusta’s mission is to improve the academic achievement of our learners through a combination of critical thinking and life skills. Our goal is to lay the groundwork for a solid educational foundation by developing the child physically, emotionally, socially and intellectually.

We implement the Creative Curriculum which is a research-based curriculum, as well as, the My Math program. We recently incorporated the Imagine Learning software program in to our daily schedule to support our English Language Learners. Because of its overwhelming success, we will be rolling it out to all of our students for the 2019-20 school year. Imagine Learning is an individualized learning experience that supports the language development of our young learners. It provides native language support on an individualized learning path which adjusts according to the student’s needs. The curriculum offers children-initiated and teacher-directed activities to ensure Kindergarten readiness and overall academic success.

Class sizes are small with no more than 15 students in each classroom. Highly qualified teachers and paraprofessionals are located in every classroom. We model social concepts such as “please” and “thank you.” We coach children in developing strong relationships with other students and adults. Play-based interest areas of math, science, dramatic play, music, creative arts, and computers provide opportunities to balance and stimulate both shared and independent learning experiences. Our classrooms are outfitted with desktop computers, Chromebooks, and smartboards to enhance learning. The school provides a clean and secure facility that places a high priority on the health and safety of students and staff.

Augusta Preschool Academy is dedicated to encouraging parent involvement through various parent-child activities, classroom volunteers, and PTA membership. We believe we are creating an environment whereby teachers and parents work together for the betterment of children’s performance. Parents can join the Parent Teacher Association (PTA), the School Leadership Council (SLC) and the Early Childhood Advisory Committee. Parent workshops are held monthly offering a variety of topics on issues such as discipline strategies, parental nurturing, language development, learning styles of children, nutrition and health practices, and child abuse prevention. There are also some exciting activities that parents can participate in to help support their child in becoming well-rounded. Parents are expected to read to their child each night and return a completed Reading Log at the end of the week. A Lending Library is available to students in each classroom. In addition, parents may attend our many school assembly programs, back to School Night, and Parent-Teacher Conferences, chaperone a field trip or participate in Celebrity Read, Read Across America, and The Week of the Young Child activities. We are committed to building an ever-stronger village that will support the needs of each learner and challenge each student to learn and grow at his/her own optimal rate.

We are looking forward to a spectacular school year! From our family to yours, thank you for choosing Augusta Preschool Academy.

Rose Gordon
Principal

2019-09-09T11:33:27-04:00Categories: School APA|

New! – Principal’s Welcome Message – MAS 2019-2020

Welcome to the new Madison Avenue School, where everyday is a great day for teaching and learning! This is an exciting school year for the community as scholars, parents, teachers and support staff, embark on a new journey within the walls of what will be our new school home. I am honored to be the principal and look forward to providing our scholars with a learning environment that cultivates minds and stimulates hearts. We remain committed to our mission ​at Madison Avenue School of developing every scholar’s academic potential and their ability to be a contributing member of our community both now and in the future.

For the 2019-2020 school year, the entire staff is excited and ready to welcome both returning and new scholars. Our pre-kindergarten to fifth grade diverse population will be expanding to fill our new classrooms. When our scholars walk across the threshold into the “new” Madison Avenue School, they will be greeted with our state of the art facility. Every classroom has been equipped with technology that includes an interactive whiteboard and laptops for each student. Athletics are important for encouraging good physical health, and we are fortunate to have a full size court in our gymnasium. Research has demonstrated that music stimulates brain development, and our music room is well equipped with the instruments and tools to do just that. Not being limited to just music, our visual arts room even has a kiln! Reading will always be fundamental, and thus we use technology to pave the way for the development of literacy skills. Hence, our library has digital access to books. Our playground offers a variety of activities to keep scholars moving. This feature aligns with the new Recess Law, which requires school districts to provide daily recess periods for students in kindergarten through fifth grade.

Our dedicated teachers and support staff will continue working closely with our scholars to ensure their needs are being met. Small group instruction and student engagement practices will help facilitate these endeavors. Our classroom lessons, aligned with the curriculum, encourage students to think, solve, create, and make connections with the real world. Academics will continue to be the center of our work and teachers play a critical role in improving learning outcomes. In short, our teachers and support staff are well equipped to continue doing a wonderful job with our scholars.

We will continue to recognize scholars for their academics and positive display of behavior. As part of our recognition system, we will include the district’s ten character traits of respect, responsibility, empathy, compassion, attitude, motivation, accountability, persistence, trustworthiness, and integrity. It is our continued goal to foster social and emotional competences that will enhance the learning experiences of our scholars. In addition to the core subjects, our scholars will have opportunities to participate in clubs that will develop their strengths, interests and talents whether in music, athletics, or other areas. A few examples of clubs are Academic Skills and Enrichment, Cheerleading/Step Team, Music, and Basketball.

Making every scholar’s potential a reality is a collaborative effort. At Madison Avenue School, we encourage parents and all other stakeholders to engage in the process of supporting the success of our scholars. We believe it is everyone’s responsibility in the community to empower children with creative, intellectual, and critical thinking skills necessary for them to become academically and socially responsible citizens in the 21st century. Our parent coordinator will assist in this goal by offering workshops throughout the school year that will provide our parents with the tools needed to help their/our children/scholars, be successful.

Consequently, we look forward to partnering with our Parent-Teacher Association (PTA) in working together to make important decisions that will impact scholars and the school as a whole. ​Although we are set up for great success in our new building, we are bringing with us many notable accomplishments.

During the 2018-2019 school year, ​Madison Avenue School made significant strides in fostering an environment of positive teaching and learning experiences. One of our most notable accomplishment was the removal of our Comprehensive Status. The New Jersey Department of Education (NJDOE) determined that Madison Avenue School, based on success indicators, was no longer in Comprehensive status. This means that Madison Avenue School demonstrated improvement in performance indicators, such as, Academic Achievement, English LanguageProficiency,andChronicAbsenteeism. OurdedicatedteachersandstaffofMadison Avenue School work diligently to achieve new levels of student success in every area of the school community.​ How did we make such great strides you may ask?

First, teachers were able to collaborate and expand their instructional practice with the support our ELA and Math Specialists. Instruction was aligned with the New Jersey Student Learning Standards (NJSLS) and the district’s curriculum pacing guides. Literacy development and fostering effective writing skills across all disciplines guided the direction of learning. A new Math series, Envision 2.0 was introduced, as well as a diagnostic tool iReady. Students spent an average of 45 minutes per week in small instructional groups addressing their individual needs. The end of the year iReady results for grades K-5 showed our scholars made progress in closing the achievement gap.

Second, scholars were able to join clubs that peaked their interest including our first and second grade students. After school clubs provided additional opportunities for scholars to boost their academic performance and increase their physical health, while providing a safe structured social environment. In addition, our Intellectually Gifted scholars participated in the annual “Law Day” Mock Trial where a simulated court scenario was conducted. Parents were able to contribute in ways that helped to build relationships and encourage participation. All stakeholders in our students’ success worked diligently to move Madison Avenue School forward. We look forward to continuing the mission of providing a safe environment that gives every scholar the opportunity to continue to develop their academic potential.

We are excited to be starting the upcoming school year in the new Madison Avenue School. Again, I am honored to serve as the principal of Madison Avenue School.

Malikita Wright,
Principal

2019-09-09T12:20:14-04:00Categories: School MAS|

September 2019 Focus Characteristic

During the month of September, scholars will be introduced to University Elementary School’s 2019-2020 mentor text, Bubble Gum Brain. This book will be introduced to support our first Focus Characteristic, RESPECT, in preparation for October’s annual Week of Respect.  Each class will listen to a reading of the book, Bubble Gum Brain, and take a journey with two characters, Bubble Gum and Brick. Bubble Gum has a growth mindset and Brick has a fixed mindset. The story, Bubble Gum Brain is a journey of how the act of “becoming” is better than just “being” by becoming a hopeful thinker through the power of “IF”. This story will continue our HAWKS’ journey toward speaking with heart, filling buckets, and positive self-talk.

2019-09-09T09:55:14-04:00Categories: School UES, School UES Blog Posts|

New! – Principal’s Welcome Message – IHS 2019-2020

Welcome to another tremendously exciting school year at Irvington High School, home of the BLUE KNIGHTS! Our motto for the 2019-20 school year is “The Pursuit of Excellence.” I am proud and elated to serve as the Principal of Irvington High School.  As principal, I look forward to service through an innovative school community. As a community of administrators, teachers, staff, and parents, we will continue to provide the best educational experience for our students.

Irvington High School continues to close the achievement gap and focus on academic and cultural excellence. A few examples include:

  • The Consumer Bowl Team members are the 2019 State Champions
  • Eighteen (18) students received full athletic scholarships (ranked number 1 for student athletes receiving scholarships among NJ public schools) in the past three years.
  • We are also among thirty-nine school districts out of 373 in the United States and Canada honored by the College Board with placement on the 9th Annual AP District Honor Roll. This award acknowledges the continued focus of meeting the needs of our diverse student population and providing them with rigorous, standards based instruction while recognizing students’ individual needs.
  • Our very own Irvington High School Cosmetology Academy is contributing to the growth of the billion-dollar beauty industry one senior class at a time. This rigorous Career Technical Education (CTE) training, under the guidance of a state licensed industry professional, provides students with the essential skills needed to obtain a New Jersey State Cosmetology License upon graduation in the areas of cosmetology, barbering, makeup artistry and aesthetics upon graduation. In the 2018-19 school year, a 5-week hands on barbering training program was introduced into the cosmetology curriculum.
  • Our Junior Reserve Officer Training Corp (JROTC) continues to be recognized throughout the State. The program received accolades from the governor of NJ, US Senators, and the City of Irvington. All 43 graduates of the Class of 2019 are currently attending college/universities or serving in the military. Our JROTC seniors have amassed a million dollars in scholarship monies.
  • In partnership with Pillar College, Irvington High School offers dual enrollment. This sequence of study permits students to pursue a baccalaureate or associate degree and provides a strong and comprehensive link between IHS and post-secondary educational institutions.

The above noted accomplishments are a direct result of the hard work of our outstanding students, expert and dedicated staff of caring professionals, active and involved parents, and a supportive community.

The administration, teachers, staff, students and parents of Irvington High School will continue to work as a team to maintain a “culture of learning” where every student feels safe, supported and valued in an environment of respect. We will continue to raise our goals and expectations for both the academic and career and technical programs. Some of our goals include the implementation of more efficient instructional strategies to increase student achievement. This year we will introduce a new college dual enrollment program as well as new sports programs.

As a BLUE KNIGHT Family, we will continue to find new ways to reach academic greatness as we inspire our scholars to believe in the possible.

Sincerely,

Ogé Denis, Jr.
Principal

2019-09-11T11:40:32-04:00Categories: School IHS Blog Posts|

New! – Principal’s Welcome Message – UMS 2019-2020

“Education is for improving the lives of others and for leaving your community and world better than you found it.” – Marian Wright Edelman

Welcome to University Middle School, the home of the EAGLES, where our motto is Together Everyone Achieves More (TEAM).  This year we will continue our journey of Transforming minds, Attitudes and Futures. Our school community will maintain our vision of encouraging our students to strive for academic excellence and prepare for a successful future. This vision is intertwined with building our scholars from within as we nurture their spirit and self-actualization.

The staff at University Middle School is committed to the success of all scholars. At our school, highly qualified and dedicated staff members work collaboratively to ensure that all scholars are provided with a quality educational experience, which fosters the personal, intellectual, social and emotional growth and development of each child, which in turn, will motivate student achievement; our primary focus.

University Middle School has an approximate enrollment of 750 scholars. Our school offers everyone many valuable opportunities to participate in academic and extra-curricular activities that will assist our students in becoming a more knowledgeable, skillful and confident learners in our society.  We encourage and look forward to helping students maximize their potential during their time here at University Middle School.  Our hope is that each student will have a positive, productive, and academically successful year that will lead them closer to fulfilling their future goals.

Our school has a 9-period schedule that includes Math, English Language Arts, Science, Social Studies, and Physical Education for all students. University Middle School also offers French and Spanish, an intellectually gifted program, magnet music and visual arts programs and technology classes. All of our scholars are trained to use Chromebooks as a learning tool, and all classrooms have a Smart Board, which teachers apply in daily instruction by designing interactive lessons. Our staff and scholars will continue to develop abilities to analyze complex texts, determine evidence, reason critically, and communicate thoughtfully—the must-have skills for college and career. Additional academic initiatives aimed to improving, vocabulary-building, science instruction, and cooperative learning have been incorporated to increase student engagement. Student engagement will promote academic growth by teaching our scholars to become critical thinkers and problem solvers who will be able to function successfully in the future. Our classrooms are no longer singularly focused; there is a plethora of cross-curricular activities taking place, which makes learning more engaging.

University Middle School continues to positively evolve! There are productive Professional Learning Communities (PLCs) that meet daily for collaborative Common Planning sessions. The teachers follow a weekly agenda to review student work, analyze data, create lesson plans, develop common assessments, and collaborate with content area specialists. As a result of the collaborative Common Planning sessions, it is evident that there has been an increase in cooperative groups and collaboration in the classroom. Data driven instruction has been enlightening and informative. Data PLC sessions and after school data meetings have been productive times for teachers, the data specialist, Math and ELA specialists, and building administrators to analyze and discuss student data and inform instruction.

We will continue to praise and celebrate academic excellence and positive behavior by acknowledging those scholars who work hard. The National Junior Honor Society, Honor Roll, Student of the Month, NJSLA Champions and Perfect Attendance are a few of the honors that are bestowed upon our scholars.  Our scholars have also placed in district sponsored contests such as the Martin Luther King, Jr Essay, Multicultural Essay, PRIDE Essay and the Spelling Bee. We also uplift our scholars with celebrations such as monthly assemblies, pep rallies and other exciting events. Outside excursions are planned for our scholars to broaden their life experiences to make connections with their learning experiences.

We have adopted the initiative called Restorative Practices.  Restorative practices is a social science that studies how to improve and repair relationships between people and communities.  It recognizes the importance of fostering positive, healthy school climates and helping students learn from their mistakes. We also continue to nurture the hearts of our students with the assistance of a well-rounded support staff that offers academic, as well as, socio-emotional counseling. The staff consists of guidance counselors, a social worker, and a dean. This team also works diligently with all stakeholders to serve as a community-based center providing resources to parents, as well as, opportunities for them to share in the educational process of their children. This relationship fosters open communication with parents, and help families establish home environments to support children as students, all while providing a welcoming atmosphere.

University Middle School offers a supportive environment for scholars’ academic and emotional growth. Positive behavior and character education are proven to help students acquire the knowledge, skills and positive attitudes necessary for student achievement and success in life. Our PBSIS program will continue to be the underlying force of guiding student behavior. It will instill the idea that the acquisition of positive character values promotes healthy student development.  PBSIS also supports our district wide initiative of 10 Character Traits: Respect, Responsibility, Empathy, Compassion, Attitude, Motivation, Accountability, Persistence, Trustworthiness, and Integrity

Overall, educating our scholars is a TEAM effort. As we continue our academic journey, we want to thank all of our students, parents, staff and community members for their hard work and dedication this past year.  We welcome our students and families to our school community.  We are excited about this school year and believe that it holds great promise for our entire school community.  At year’s end, we hope that we will all enjoy the rewards that will come as a result of our collective efforts to make UMS a school of academic excellence.

Best wishes for a terrific year, and welcome to the Home of the EAGLES!

Andrea Tucker
Principal

2019-09-09T12:09:13-04:00Categories: School UMS|
Content | Menu | Access panel
Font Resize