University Elementary School News

University Elementary School:  Pre-K Moving Up 2020 Ceremony

University Elementary School:  Kindergarten Moving Up 2020 Ceremony

University Elementary School:  5th Grade Promotion Ceremony 2020