Children must be between the ages of 3 and 4 years old by October 1st and be a resident of Irvington in order to be eligible for enrollment.

Los niños deben tener entre 3 y 4 años de edad antes del 1 de octubre y ser residentes de Irvington para ser elegibles para la inscripción.

Timoun yo dwe gen ant 3 ak 4 zan anvan 1ye oktòb epi yo dwe yon rezidan nan Irvington pou yo ka kalifye pou enskripsyon.

EARLY CHILDHOOD NEW PRE-SCHOOL PRE-REGISTRATION 2024-2025
PRIMERA INFANCIA NUEVA PREINSCRIPCIÓN PREESCOLAR 2024-2025
NOUVO PRE-ENSKRIPSYON PRE-LEKÒL 2024-2025

Step 1

Step 1 / Paso 1 / Etap 1: 2024-2025 Preschool Re-Registration Form / Formulario de reinscripción de preescolar 2024-2025 / Fòm Re-Enskripsyon Lekòl Matènèl 2024-2025

Step 2

Step 2 / Paso 2 / Etap 2: Complete Registration + Enrollment Application / Completar Solicitud de Inscripción + Inscripción / Ranpli Aplikasyon Enskripsyon + Enskripsyon

Step 3

We will contact you for an in-person appointment

Step 3 / Paso 3 / Etap 3: We will contact you for an in-person appointment / La contactaremos para una cita en persona / Nou pral kontakte w pou yon randevou an pèsòn