Entèlijans plis karaktè – se objektif vrè edikasyon. Doktè Martin Luther King, Jr.

Lékòl Elemantè Chancellor Avni a se yon kominote divès entelektyèl K-5 ki chèche ekselans nan akademik e kap develope karaktè ak kreyativite. Misyon nou se bay yon anviwònman aprantisaj ki rich ak eksperyans mantal, sosyal, ak emosyonèl pou tout timoun e nou prepare chak elèv pou yo kapab yon fòs pou 21yèm syèk la. Anplwaye pwofesyonèl nou yo fè efò pou pèmèt elèv yo aprann pou tout vi yo pou ililize konesans yo, kapasite yo, ak talan inik yo pou yo bay yon kontibisyon pozitif nan kominote a e nan tout mond la. Nou devwe a satisfè bezwen endividyèl chak élèv yo nan divès estrateji ansèyman, baze enstriksyon sou done, ak aktivite edikatif natif natal.

Nou kòmanse chak jou ak konvokasyon maten, yon selebrasyon estriktire pou montre fyète lekòl la e pou afime grandè nou. Egzanp aktivite nou fè se resitasyon pwomès lekòl la ak responsablite lekòl la, chante chan patriyotik ak motivasyonèl, ak prezantasyon anons chak jou. Nou pran tan pou chante pou élèv yo ak anplwaye yo nan anivèsè nesans yo, nou selebre prezans, akonplisman akademik ak pèsonèl. Konvokasyon chak maten sa bay kominote a fòs pou yo ka akonpli e itilize tout potansyèl akademik ak sosyal yo pandan tout jounen an.

Lékòl Elemantè Chancellor Avni se egzanp angajman Distri a pou ekselans akademik. Pwogram etid konplè nou an aliyen ak Nòm Debaz Komen Leta yo, Nòm ofisyèl aprantisaj elèv New Jersey yo epi edikatè ki byen fòme nou yo baze pratik yo daprè evidans aktyèl. Nou mete estanda akademik Nou byen wo pandan an menm tan nap devlope kiryozite entelektyèl ak panse endepandans. Pwogram K-5 lang Anglè suiv yon fondasyon ekriti ekilibre ki gen eleman nesesè pou elèv yo metrize kominikasyon ekri ak oral ak yon pasyon pou alfabetizasyon. Pwogram K-5 Matematik la bay yon fondasyon solid nan ladrès debaz li sipòte tou panse kritik pou rezoud pwoblèm. Akoz angajman nou pou bay bon kalite edikasyon élèv yo gen gwo prim nan konpetisyon nan tout distri a.

Nou kwè ke teknoloji maksimize pwodiktivite e li esansyèl pou prepare élèv yo pou yo ka bon sitwayen nan 21yèm syèk la. Nou entegre teknoloji aktyèl ak sa yo kap devlope nan tout matyè debaz yo. Sal klas nou yo ekipe ak SmartBoards entèaktif oswa Klè Touch tablo yo ak Bureau. Pwofesè yo ak elèv yo gen yo gen aksè a plizyè aparèy teknolojik tankou Chromebooks, iPads, ak iPods pou maksimize enstriksyon, ogmante angajman ak ankouraje kolaborasyon.

Atizay ak edikasyon fizik se eleman esansyèl nan yon edikasyon konplè e tout élèv yo angaje nan Atizay vizyèl, Mizik vokal, Mizik enstrimantal ak Edikasyon Fizik. Atravè eksplorasyon nan diferan medya, élèv yo aprann teknik, style, ak istwa e sa pèmèt yon gen yon pi gwo apresyasyon pou atizay vizyèl. Pwogram Atizay nou an te pwodwi ganyan nan plizyè konpetisyon distri a te patwone. Élèv yo aprann eleman yo nan mizik yon pwogram ki rich anpil e ki varye nou yo ak varye epi yo gen opòtinite pou jwe sou sèn pandan anpil pèfòmans nou yo. Pwogram Edikasyon Fizik nou an enkli konsèp nan kò ki an sante / lespri an sante li ensiste enpòtans ki genyen nan nitrisyon ak manje e aktivite fizik. Tout élèv ki nan klas 4 ak 5 resevwa enstriksyon nan lang mondyal pou pi byen prepare yo pou yo viv nan yon sosyete mondyal.

Chancellor bay yon anviwònman kote chak elèv respekte epi yo bay opòtinite pou yo devlope karaktè, atitid ak valè solid. Nou anseye karaktè edikasyon avek 6 Poto Karaktè Edikasyon: fidèlit, respè,

responsablite, ekite, pran swen, sitwayènte ak dis karakteristik Lekòl Piblik Irvington: respè, responsablite, senpati, konpasyon, atitid, motivasyon, responsablite, pèsistans, fidèlite, entegrite. Nou ankouraje élèv yo vin sitwayen pwodiktif pou yo reflechi avan yo pran desizyon, pou rezoud pwoblèm an kolaborasyon ak lapè, e demontre yon konpòtman pozitif. Lékòl Chancellor Avni an se yon kominote kote tout manm yo trete ak respè e senpati. Yo ankouraje elèv yo pou yo aji ak responsablite epi yo tout dwe bay kontribisyon endividyèl kòm yon manm enpòtan nan kominote lekòl la. Pwogram sipò pozitif pou konpòtman nou yo nan lekòl la (PBSIS) konplete pwogram edikasyon karaktè nou an. Elèv yo jwenn rekonpans ak koupon Bulldog si yo demontre bon karaktè, mete inifòm lekòl nou yo ak kenbe liv ajanda yo. Koupon sa yo pèmèt etidyan yo patisipe nan Luncheons VIP, Bazar Jou ferye ak Jou Carnival (Jou Fun).

Chancellor pran angajman pou elimine baryè siksè akademik yo. Règleman ak pratik nou yo asire ke chak elèv gen opòtinite edikasyonèl pou satisfè nòm ofisyèl nou yo pou siksè, patisipasyon, ak kwasans. Pwogram ESL / bileng bay ansèyman konplè ki pèmèt Elèv yo apran Lang Anglè (ELL) nan tout mayè yo. Pwogram Edikasyon Espesyal nou an fèt pou satisfè bezwen espesifik elèv ki gen andikap nan yon enviwònman pi piti. Ekip edikasyon espesyal yo se pwofesè ki sètifye epi yo resevwa fòmasyon espesyal pou bay yon pakèt sèvis pou satisfè bezwen endividyèl elèv yo. Sèvis sa yo gen ladan entèvansyon akademik, terapi lapawòl, ak terapi okipasyonèl ak fizik. Ekip Entèvansyon ak Referans Sèvis (I&RS) lekòl la bay sipò ak sèvis pou élèv edikasyon jeneral ke yo sispèk ki gen difikilte akademik, sosyal oswa konpòtman. Elèv ki kontinye gen difikilte yo ka refere yo bay Ekip etid Timoun (CST) pou plis asistans ak evalyasyon. Kominikasyon ak kolaborasyon regilye ant pwofesè, anplwaye, paran ak administratè yo asire reyisit akademik ak siksè pèsonèl pou tout élèv yo.

Chancellor bay plizyè aktivite ki pa akademik pou anrichi eksperyans aprantisaj akademik nou yo. Kounye a, nou ofri klib sa yo ak aktivite: Sosyete Nasyonal Honè Primè, Patwouy Sekirite Sosyal, Koral, Konsil pou élèv , Majorèt, baskètbòl, foutbòl, louvto eskout ak Scouts tifi. Koral aklame nou an souvan envite toupatou nan kominote a. Dènyèman yo te sipriz e yo te fè odyans la sezi nan Adrès Eta vil Irvington la. Nou kiltive ladrès lidèchip gras a konsil elèv yo. Élèv ki nan klas 3-5 yo patisipe nan pwosesis demokratik la lè yo vote pou reprezantan Konsil élèv yo avèk machin vòt aktyèl ke Nou te prete nan men Konsèy Eleksyon Essex la.

Nou selebre akonplisman pèsonèl ak akademik chak trimès pandan seremoni nou yo nan fen trimès la. Pwogram ki pi inik ak eksitan nou an rele “Foto mwen Denmen”. Li se yon entegrasyon nan edikasyon karaktè, konsyantizasyon karyè ak objektif. Élèv yo angaje nan rechèch karyè, konpoze redaksyon ki apwopriye a pwofesyon yo chwazi a, epi yo vini nan lekòl jou Halloween lan abiye an vètman karyè sa.

Chancellor se yon lekòl kominotè ki bay resous ak sèvis pou paran yo ak opòtinite pou yo pataje responsablite pou siksè pitit yo. Pou ranfòse patenarya avèk paran yo, nou fè Mach nan Kominote a, Reyinyon pou Paran ak sesyon Chat & Chew (Manjé e Palé). Mach nan kominote a enplike direktè a ak anplwaye ki mache de kay an kay pou rankontre ak fanmi yo, konstwi relasyon, yon Cason pou lekòl nou an ka pi vizib nan kominote a. Chat & Chew sesyon yo louvri-fowòm pou paran yo a direktè lékòl la diskite sou ki nenpòt sijè ak divès kalite enkyetid.

Lekòl Chancellor Avni an se yon lekòl ki konsantre sou ekselans ak kalite nan edikasyon. Pèsonèl egzanplè nou yo dedye pou prepare élèv pou patisipasyon aktif, siyifikatif nan 21yèm syèk la. Ansanm ak paran yo ak manm kominote a, nou nan chancellor pral asire ke élèv nou yo pare pou yon karyè nan kolèj.

Doktè Winston D. Jackson
Direktè
Lékòl Elemantè Chancellor Avni